Назад във времето – БМВ Е12

БМВ Е12 BMW E12 е произвеждан от 1972 до 1981 г. Това е първото поколение на седана на BMW 5-та Серия. Диференциалът на Е12 идва от по старото и по-голямо Е3 и Е9, Бавария и купе. Шпер диф се среща много рядко, понякога на първите Е24 635CSi. Определено много интересен със страничния си капак. Всичко е изработено от чугун. 33 години по късно един до друг дифа на БМВ Е12 с дифа на 5-та серия F10:

Хипоидна зъбна предавка

Хипоидна зъбна предавка.   Във всеки автомобилен диференциал присъства Хипоидна зъбна предавка. Хипоидната зъбна предавка е сред най-важните новости в автомобилостроенето през ХХ-и век. Началото е 8 февруари 1926-а, когато компанията Packard Car Co. е започнала производството на модела си Six трета серия. За пръв път в света е използвано хипоидно главно предаване. Въвеждането на новостта от Packard не би била възможна без развойната дейност на компанията Gleason Works от Рочестър. Тя създала стругове за нарязване на хипоидни зъбни колела. Благодарение на това  сътрудничество се е премахнало виенето на предавките в автомобилите. Днес този необичаен звук може да се чуе […]

Датчик за измерване на скоростта

Датчик за измерване на скоростта.   Понеже има известно объркване кога и какви датчици за измерване на скоростта са монтирани през годините и тяхната съвместимост, ще се постарая да разясня. Вляво е датчикът монтиран до септ.’87 на Е30, Е23, Е24, Е28 Вдясно е датчикът монтиран след септ.’87 на Е30, Е34(моделите до 525TDS) и последните Е24 Както се вижда от следващата снимка, незаменяеми: Следващата снимка е Е30 до септ.’87: №62161369906 Ето и Е30 след септ.’87: №62168355008 Същия датчик и на Е34: На следващата снимка са датчиците, които имат еднакви букси: В дясно на снимката са датчиците от по горните снимки, които […]

Диференциалите в Е34. Голямата заблуда.

Диференциалите в Е34. Голямата заблуда.   Въпреки неголямото разнообразие на диференциали Е34, съществува една масова заблуда, която ще разбуля. Съществуват общо 3 вида диференциали в Е34 от двата типа 188 и 210. Ето ги на следващата снимка: Този най-вляво под номер „28“ е най-често срещан и присъства при моделите с малки мотори до 525tds включително. За него казват че е „малкия за Е34“. Малък ама тип188. Сега забележете как диференциалът в средата с номер „69“, е наименован като „големия на Е34“, при положение че все още си е тип188.  Всъщност наистина големия диф на Е34 е този в дясно. Вече […]

E28 диференциали typ188

E28 диференциали typ188. (По повод рождения ден на мой приятел, собственик на Е28)   Представям видовете диференциали монтирани в модела Е28 от 1980 до 1987г. До септ ‘82 : Започват със стар тип диф, без опция за шпер. От септ ’82до септ ’84 : От септ‘84 : Идват от завода след значителен фейслифт. Вече с лява позиция на задния тампон. Ето снимка заедно на фейслифт и стар тип E28 диференциали typ188: Диференциал от Е28 може да бъде използван в E30, E34, E24, E23 и Z3. Разбира се трябва да смените задния капак и евентуално страничните чашки.

100 години БМВ

100 години БМВ   Bayerische Motoren Werke AG позната като BMW е германска компания, производител на автомобили, мотоциклети и двигатели  основана през 1916г……… което прави 100г през 2016-та. Предисторията е следната: През 1913г. инженерът Карл Фридрих Рап създава фирмата “Rapp Motorenwerke”. Той помещава новосъздадената компания в бивша фабрика за велосипеди край Мюнхен. Рап започва конструирането на собствен авиационен двигател, но среща непреодолими проблеми с вибрациите и е принуден да започне производството на малки самолети с двигател по лиценз на компанията “Daimler”. Междувременно в близост до Рап се е установил Густав Ото, син на изобретателя на четиритактовия двигател с вътрешно горене. […]

Back in time – BMW E12

Back in time – BMW E12 Fifth series BMW E12 differential The BMW E12 is an automobile which was produced by BMW from 1972 to 1981. It was the first generation of the BMW 5 Series mid-size sedans. The differential of E12 comes from older and larger E3 and E9, Bavaria and coupe. LSD occurs very rarely, sometimes in the first E24 635CSi. Definitely very interesting with his side cover(sideloader diff). Everything is made of cast iron. 33 years later together with a fifth series F10 diff:

Hypoid gear

Hypoid gear. Hypoid gear is among the most important innovations in the automotive industry in the twentieth century. On February 8, 1926 the Packard Car Co. has begun production of its model Six third series, in which for the first time in the world used hypoid final drive. Introducing novelty from Packard would not have been possible without the development and improving of the company Gleason Works, Rochester, created lathes for cutting hypoid gears. Thanks to this cooperation eliminating howling gears in cars. Today this unusual sound can only be heard when driving a car in reverse on manual gearbox, […]

BMW Speed sensors

BMW Speed sensors Because of some confusion when and what sensors speedometer mounted over the years and their compatibility I will try to explain. BMW Speed sensors: Sensor on the left is mounted to sept.’87 on E30, E23, E24, E28. It has a white version too. To the right is a sensor mounted after sept.’87 of E30, E34 (models to 525TDS), last E24 As can be seen in the next picture, irreplaceable: The next picture is E30 to sept.’87: №62161369906 Here E30 after sept.’87: №62168355008 The same sensor on E34: On the next picture are sensors that have the same […]

E34 differentials

E34 differentials. Popular fallacy.   Despite of limited variety of E34 differentials, there is a mass delusion that I will unveil. There are generally 3 types of E34 differentials. Two of typ188 and one typ210. Here are the following picture: This on the left under the number „28“ is the most common and is present on models with small motors to 525tds inclusive. They say it is „little to E34.“ Small but typ188. Now notice how the differential in the middle with the number „69“ is named as „big on E34,“ if that still is typ188. Actually largest E34 diff […]