Политика на поверителност

в Шпер студио ЕООД

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

 

КОИ СМЕ НИЕ?

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в Шпер студио ЕООД: Шпер студио ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204679740, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Възраждане № 24, представлявано от Георги Пенев, в качеството му на Управител, тел. 0884400525, e-mail: penev@bmw-shper.com, и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

Шпер студио ЕООД  (наричано оттук нататък Шпер студио) се грижи за защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративните ни Политики.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Тази Политика на поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Шпер студио, включително:

 

 • какви лични данни събираме за Вас;
 • каква е целта на тяхното събиране;
 • за какъв срок съхраняваме предоставените лични данни;
 • с кого споделяме Вашите лични данни;
 • как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика на поверителност;

 

 • какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоя Ви на нашата уеб страница по-добър;
 • какви са Вашите права относно предоставените лични данни.

 

С тази Политика на поверителност Шпер студио декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Например, непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор, като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА ШПЕР СТУДИО ЗА ВАС?

За да Ви предостави ефективен достъп до своите продукти/услуги, ШПЕР СТУДИО събира следната информация за Вас:

 

 • име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място
 • технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата;
 • бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

 

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ШПЕР СТУДИО ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

 

ШПЕР СТУДИО събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.

 

ШПЕР СТУДИО събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласиеотВасзацелитенаобработването.

 

ШПЕР СТУДИО обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

 

ШПЕР СТУДИО може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред този интерес преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 

 • за да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от ШПЕР СТУДИО;
 • за да Ви предоставим достъп до нашата уеб страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • за да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • за да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

 

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

 

ПО КАКЪВ НАЧИН ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

За да предостави продукти и услуги, ШПЕР СТУДИО обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

 

 • чрез попълване на формуляри и декларации, които са Ви предоставяни на хартиен или електронен носител от служители и представители на ШПЕР СТУДИО
 • чрез посещение на уеб портала за използване на услугите на онлайн платформата за поръчки;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб портала на ШПЕР СТУДИО;
 • чрез обработка на информация за IP адреси, бисквитки (cookies ), операционна система и тип браузър.

 

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ ПРЕДИ ДА ГИ УНИЩОЖИМ?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен.

 

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 6 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок, и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

 

НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДАВАМЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ?

ПОЛИКОМП се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

 

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или пред-договорни отношения с Вас е възможно ШПЕР СТУДИО да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб страница;
 • публични органи, включително такива, осъществяващи надзорни функции;
 • банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;
 • адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;

 

 • трети лица – дружества за събиране на вземания;
 • контрагенти на ШПЕР СТУДИО за изпълнение на задълженията си, като например логистика, доставчици и други.

Всяко предаване  се  извършва  при  стриктно спазване  на  конфиденциалност  и  сигурност  на личните Ви данни.

ИМА ЛИ ДРУГИ СЛУЧАИ, В КОИТО МОЖЕМ ДА СПОДЕЛИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • по искане на физическото лице, предоставило данните, обект на защитата на лични данни;
 • по искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския съюз (ЕС).

 

Във всички горепосочени случаи лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП). По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

 

ПРОФИЛИРАНЕ – ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Този сайт използва бисквитки. За да се запознаете с Политиката за бисквитки, натиснете тук.

 

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб страницата ни. В случай че имате достъп до тази уеб страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 

 • правото на достъп до личните данни, които ШПЕР СТУДИО обработва за Вас и да получите копие от тях;

 

 • правото да искате от ШПЕР СТУДИО коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни;
 • правото да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи;
 • правото да искате заличаване, т.е. изтриване, на личните Ви данни от ШПЕР СТУДИО, в случай че са налице условия за това;
 • правото да възразите срещу предоставянето на личните Ви данни на трети лица
 • правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, например за маркетинг
 • правото да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставки за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

КАКВО ЗНАЧИ ВСЯКО ОТ ГОРНИТЕ ПРАВА?

 

Право на достъп до личните данни

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко

 

заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

Право на възражение

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Вие имате правото да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

 

Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин, Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество, това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

 

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение

 

или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

 

Промени в Политиката на поверителност

За всички извършени промени в тази Политика на поверителност декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение, ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб порталите на ШПЕР СТУДИО.

Тази Политика на поверителност е приета от ШПЕР СТУДИО и е в сила от 25 май 2018 г.